ஆத்தியடி நாயகன் பதிகம்

திரு. கோ. கணபதிப்பிள்ளை அவர்களால் 1913 ம் ஆண்டில் கோவில் முதல் மகா கும்பாபிசேகத்தின் போது பாடப்பெற்றது.
பக்கம் 03 நாயகன் பதிகம்
பக்கம் 04 நாயகன் பதிகம்
பக்கம் 05 நாயகன் பதிகம்
பக்கம் 06 நாயகன் பதிகம்
பக்கம் 07 நாயகன் பதிகம்
பக்கம் 08 நாயகன் பதிகம்
பக்கம் 09 நாயகன் பதிகம்
பக்கம் 10 நாயகன் பதிகம்

ஊஞ்சல்

ஸ்ரீமத். மு. தம்பையாக்குருக்களால் இயற்றப்பட்டது.
பக்கம் ௦11 ஊஞ்சல்
பக்கம் ௦12 ஊஞ்சல்
பக்கம் ௦13 ஊஞ்சல்
பக்கம் ௦14 ஊஞ்சல்

ஆத்தியடி சுப்பிரமணியர் மேற் பதிகம்

திரு. கோ. கணபதிப்பிள்ளை அவர்களால் 1913 ம் ஆண்டில் கோவில் முதல் மகா கும்பாவிஷேகத்தின் போது பாடப்பெற்றது
பக்கம் 15 சுப்பிரமணியர் மேற் பதிகம்
பக்கம் 16 சுப்பிரமணியர் மேற் பதிகம்
பக்கம் 17 சுப்பிரமணியர் மேற் பதிகம்

கொடித்தம்ப தேவாரம் (கொடியேற்றம்)

கொடித்தம்பத்தின் முன்னும் கோபுர வாசலிலும் எட்டுத்திக்கிலும் நின்று கொடியேற்றத்தன்று பண்களுடன் ஓத வேண்டிய தேவாரங்கள்.
பக்கம் 18 கொடியேற்றத்தன்று பண்களுடன் ஓத வேண்டிய தேவாரம்
பக்கம் 19 கொடியேற்றத்தன்று பண்களுடன் ஓத வேண்டிய தேவாரம்

ஆத்தியடி பிள்ளையார் கோவில் முருகப்பெருமான் தாலாட்டு

பக்கம் 20 முருகப்பெருமான் தாலாட்டு

விநாயகர் ஆலய முருகப்பெருமான் ஞான ஊஞ்சல்

பக்கம் 21 முருகப்பெருமான் ஞான ஊஞ்சல்
பக்கம் 22 முருகப்பெருமான் ஞான ஊஞ்சல்

ஆத்தியடி பிள்ளையார் கோவில் வரலாறு

எழுதியவர்: திரு. ஆ. சிவபாதசுந்தரம்
பக்கம் 23 கோவில் வரலாறு
பக்கம் 24 கோவில் வரலாறு
பக்கம் 25 கோவில் வரலாறு
பக்கம் 26 கோவில் வரலாறு
பக்கம் 27 கோவில் வரலாறு
பக்கம் 28 கோவில் வரலாறு
பக்கம் 29 கோவில் வரலாறு
பக்கம் 30 கோவில் வரலாறு

சமுகத்தில் சமயம்

எழுதியவர்: செல்வி. யசோதா இராதகிருஷ்ணன் (இறுதி வருடம் 2004 - யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம்)
பக்கம் 31 சமுகத்தில் சமயம்
பக்கம் 32 சமுகத்தில் சமயம்
பக்கம் 33 சமுகத்தில் சமயம்
பக்கம் 34 சமுகத்தில் சமயம்
பக்கம் 35 சமுகத்தில் சமயம்

தரும பரிபாலன சபையின் பாதையில்.....

எழுதியவர்: செல்வன். ஆ. விஜயராம்
பக்கம் 36 சபையின் பாதையில்.....
பக்கம் 37 சபையின் பாதையில்.....
பக்கம் 38 சபையின் பாதையில்.....
பக்கம் 39 சபையின் பாதையில்.....
பக்கம் 40 சபையின் பாதையில்.....
பக்கம் 41 சபையின் பாதையில்.....

விநாயகர் பெருமை

எழுதியவர்: திருமதி. இ. தங்கேஸ்வரன், B.A. (Hons) மு.தேராவில் தமிழ் வித்தியாலயம் (ஆசிரியை)
பக்கம் 42 விநாயகர் பெருமை
பக்கம் 43 விநாயகர் பெருமை

அன்பும் அறமும்

பக்கம் 44 அன்பும் அறமும்
பக்கம் 45 அன்பும் அறமும்

ஆத்தியடி சன சமுக நிலையம்

பக்கம் vii சன சமுக நிலையம்
பக்கம் viii சன சமுக நிலையம்

சைவ மன்ற பாலர் பாட சாலை

சோ. தங்கேஸ்வரன் (தலைவர்)
பக்கம் ix பாலர் பாட சாலை
பக்கம் x பாலர் பாட சாலை
பக்கம் xi பாலர் பாட சாலை